Niwtraliaeth Hinsawdd

Mae newid yn yr hinsawdd yn argyfwng byd-eang sy'n mynd y tu hwnt i ffiniau cenedlaethol.Mae'n fater sy'n gofyn am gydweithrediad rhyngwladol ac atebion cydgysylltiedig ar bob lefel. Mae Cytundeb Paris yn mynnu bod gwledydd yn cyrraedd uchafbwynt byd-eang o allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG) cyn gynted â phosibl er mwyn cyflawni byd hinsawdd-niwtral erbyn canol y ganrif.Nod yr HLDE oedd cyflymu a chynyddu camau gweithredu i sicrhau mynediad cyffredinol i ynni glân, fforddiadwy erbyn 2030 ac allyriadau sero-net erbyn 2050.

Sut gallwn ni sicrhau hinsawdd-niwtral?Trwy gau'r holl gyflenwyr pŵer sy'n defnyddio tanwydd ffosil?nid yw hwnnw’n benderfyniad doeth, ac ni all y bod dynol i gyd ei dderbyn ychwaith.Wedyn beth?—-Ynni adnewyddadwy.

Ynni adnewyddadwy yw ynni sy'n cael ei gasglu o adnoddau adnewyddadwy sy'n cael eu hailgyflenwi'n naturiol ar raddfa amser ddynol.Mae'n cynnwys ffynonellau fel golau'r haul, gwynt, glaw, llanw, tonnau, a gwres geothermol.Mae ynni adnewyddadwy yn wahanol i danwyddau ffosil, sy'n cael eu defnyddio'n llawer cyflymach nag y maent yn cael eu hailgyflenwi.

O ran ynni adnewyddadwy, mae llawer ohonom eisoes wedi clywed am y ffynonellau mwyaf poblogaidd, megis ynni'r haul neu ynni gwynt.

rth

Ond a oeddech chi'n gwybod y gellir harneisio ynni adnewyddadwy o adnoddau naturiol eraill a digwyddiadau, megis gwres y Ddaear a hyd yn oed symudiad tonnau?Ynni tonnau yw'r ffurf adnoddau byd-eang amcangyfrifedig mwyaf o ynni cefnfor.

Mae ynni tonnau yn fath o ynni adnewyddadwy y gellir ei harneisio o symudiad y tonnau.Mae sawl dull o harneisio ynni tonnau sy'n golygu gosod generaduron trydan ar wyneb y cefnfor.Ond cyn inni wneud hynny, mae angen inni gyfrifo faint o bŵer y gellir ei harneisio o'r fan honno.Mae hynny'n gwneud caffael data tonnau yn bwysig.Caffael a dadansoddi data tonnau yw'r cam cyntaf o ddefnyddio pŵer tonnau o'r cefnfor.Mae hyn nid yn unig yn ymwneud â chynhwysedd pŵer tonnau ond hefyd y diogelwch oherwydd cryfder tonnau na ellir ei reoli.Felly cyn y penderfynir defnyddio generadur trydan mewn lleoliad penodol.Mae caffael a dadansoddi data tonnau am lawer o resymau yn hanfodol.

Mae gan fwi tonnau ein cwmni brofiad llwyddiannus aruthrol.Cawsom brawf cymhariaeth â bwi eraill ar y farchnad.Mae'r data'n dangos ein bod yn gallu darparu'r un data am gost is.Mae ein cleient sy'n dod o Awstralia, Seland Newydd, Tsieina, Singapôr, yr Eidal i gyd yn rhoi gwerthusiad eithaf uchel i ddata cywir a chost-effeithiolrwydd ein bwi tonnau.

sdv

Mae Fankstar wedi ymrwymo i gynhyrchu offer cost effeithiol ar gyfer dadansoddi ynni'r tonnau, a hefyd yr agwedd arall ar yr ymchwil morol.Mae'r holl weithwyr yn teimlo bod rheidrwydd arnom i gynnig cymorth penodol ar gyfer y Newid yn yr Hinsawdd ac yn falch o'i wneud.


Amser postio: Ionawr-27-2022